Vedtægter og generalforsamling

Vedtægter og generalforsamling

Klubbens vedtægter
Klubbens vedtægter vedtages på generalforsamlingen
Seneste vedtagne vedtægter  er fra 2019: Vedtaegter vedtaget februar 2019

Generalforsamling
Klubben afholder hvert år generalforsamling i februar måned.

Alle aktive medlemmer modtager invitation til generalforsamlingen – langt de fleste via mail.
Alle, der har registreret en mail i Golfbox, får invitation  og bilag af denne vej, det er derfor meget vigtigt at holde sin mailadresse opdateret.
Medlemmer, der ikke har en mail registreret i Golfbox, kan modtage materialet ved henvendelse på klubbens kontor.

Materiale til generalforsamlingen vil også blive lagt på hjemmesiden og indkaldelse vil blive opslået i klubhuset

Generalforsamling 2022 vil blive afholdt den 22.02.2022

Vi mødes kl. 19.00 i Musiksalen på Herstedøster skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund.

Der er ikke længere corona restriktioner men glem ikke afstand og hygiejne er stadig i høj kurs.

Materiale til generalforsamlingen 2022 kan ses her:

Indkaldelse generalforsamling 2022

Bestyrelsens årsberetning 2021

Regnskabspraksis årsregnskab 2021

Årsregnskab 2021

Referat fra Generalforsamlingen 2022

Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har et ønske om at skaffe økonomi til at reparere taget på Vesterled og derudover udvide kapaciteten af opbevaring af medlemmernes udstyr.

For at skaffe økonomi til disse formål kan bestyrelsen – på klubbens vegne – omlægge kreditforeningslånet i klubhuset og forhøje den nuværende restgæld med ca. 600.000,00 kr.
Samtidig nedsættes trækningsmuligheden på kassekreditten fra 500.000 kr. til 250.000 kr. Denne omlægning og låneoptaget vil ikke påvirke klubbens driftsmæssige økonomi og klubben kan dermed fastholde årets budget.

Ifølge klubbens vedtægter skal optagelse af større lån godkendes ved en generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes mandag den 11. 10. 2021 kl. 18.00
Mødet afholdes i klubhuset, Snubbekorsvej 54, 2620 Albertslund.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formand Aksel Beckmann
 2. Valg af dirigent
  Generalforsamlingens legalitet
  Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens forslag om at optage lån
  Formål og lånets størrelse og afvikling
  ved Knud Heinrichs

  Generalforsamlingens afgørelse

 4. Afrunding

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Afholdt den 11. oktober 2021 i Klubhuset

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
  Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
 3. Bestyrelsens forslag om at optage lån
  Fremlæg af konkret forslag fra bestyrelsen
  Spørgsmål
  Afgørelse
 1. Afrunding

 

Ad. 1. Aksel Beckmann bød velkommen og indledte dagsordenen med at foreslå Steen Larsson som dirigent.

Ad. 2. Valg af dirigent og stemmetællere.

Steen Larsson blev valgt med akklamation.
Steen kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet, alt materiale var udsendt samt, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til den dagsorden den skal behandles.
Generalforsamlingen var indkaldt på grund af bestyrelsens ønske om at omlægge kreditforeningslånet i klubhuset og forhøje den nuværende restgæld med ca. 600.000,00 kr.

Alt materiale var udsendt korrekt i henhold til vedtægterne.

Steen forestod valget af stemmetællere.

2 medlemmer fra salen blev valgt som stemmetællere.

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Dirigenten oplyste at beslutningen vedrørende optagelse af større lån træffes ved almindeligt stemmeflertal i henhold til vedtægternes § 4.

Tilstede var 18 medlemmer med stemmeret.

Ad. 3.Bestyrelsens forslag om at optage lån

Steen gav ordet til Poul Bregendahl som kunne orientere om taget på Vesterled – der i den grad trænger til udskiftning. Tagpladerne forvitrer og det regner ned i huset.
Pladerne er lavet af et skidt materiale, i en tid hvor asbest var på vej ud og et nyt materiale ikke endnu var helt på plads.

Formål og lånets størrelse og afvikling
ved Knud Heinrichs

Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er at skaffe kapital til udskiftning af taget på Vesterled, samt eventuelt at udvide kapaciteten af opbevaring af medlemmernes udstyr.

Klubben har fået tilbud på det nye tag og prisen varierer fra 320.000,00 kr. til 400.000,00 kr.
Da bestyrelsen ikke lige har den nødvendige ekspertise har de bedt Benny Runøe om at træde ind som ekspert, rådgiver og tilsynsførende.

Omlæggelsen og udvidelsen af kreditforeningslånet vil give klubben flere penge end det forventes, at taget kommer til at koste.

Der er tænkt over andre forbedringer, så som udvidelse af medlemmernes mulighed for at opbevare udstyr (ved containerne – evt. til golfscootere) og reparation af klubhusets terrasse, men der er altså ikke lavet færdige projekter endnu.

Steen Larsson gav herefter ordet til klubbens kasserer Knud Heinrichs, for kommentarer til det lånetilbud som Nykredit har lavet

Vi har et tilbud om at afvikle vores huslån hos Nykredit og optage et nyt lån samme sted.
Vi skylder ca. 630.000,00 kr. i huset nu – og vil optage et nyt lån på ca. 1.300.000,00 og dermed få rådighed over ca. 600.000,00 kr.
Det nye lån får en løbetid på 15 år.

Ydelser til afdrag osv. overstiger ikke det niveau, som vi har på nuværende tidspunkt.
Kapitaludvidelsen påvirker således ikke, hverken årets budget eller kontingentstørrelsen.

Spørgsmål fra salen

– Spørgsmål om tidsramme:
Arbejdet kan gå i gang hurtigt.
Et af tilbuddene indeholder muligheden for at begynde i uge 42 2021.

– Arbejdets længde (tidsmæssigt):
Kendes ikke helt, men skønnes at vare 3 uger.

– Der kom også et spørgsmål om budgettet til udskiftningen aftaget. Et er budget og så sker der ofte det at budgettet overskrides når arbejdet går i gang.
Svar til dette er at klubben har forsøgt at sikre sig bedst muligt mod dette. Et medlem, Benny Runøe, har påtaget sig opgaven med at være tilsynsførende. Vi kan ikke sikre, at alt sker uden overskridelse, men vi forventer ikke noget voldsomt.

– Orientering:
Alle med BAG-rum i Vesterled vil blive orienteret hurtigst muligt. Det kan jo være en fordel at tage sit udstyr hjem i arbejdsperioden – både hvis taget tages væk og det regner og hvis håndværkerne i øvrigt skal ind og arbejde i rummet.

– Spørgsmål om andre projekter.
En ville vide om der planlagt udvidelse af medlemmernes opbevaringsmuligheder. Herunder garage til ”golfscootere”.

Svaret er, at der er blevet set på sagen og muligheder, men der er intet planlagt.

Der kan også blive tale om at lægge klubhusets terrasse om. Noget tyder på at nogle af de bærende elementer ikke har det så godt. Igen har der været set på sagen, men intet er planlagt.

Afgørelse
Da der ikke var flere, der ønskede ordet kunne en afgørelse tages.

Steen Larsson ønskede herefter en afstemning om bestyrelsens forslag.
Der var ingen, der ønskede skriftlig afstemning.

Ved håndsoprækning blev forslaget enstemmigt vedtaget med 18 stemmer.

Ad.4. Afrunding
Steen Larsson afsluttede sin rolle med at takke for god ro og orden.

Aksel Beckmann afsluttede generalforsamlingen med at takke Steen for en god indsats som dirigent

Referatet er godkendt

Steen Larsson 

Dirigent

Kommentar efter mødets afholdelse:

Efter den ekstraordinære generalforsamlings afslutning er der indgået en aftale med et firma om at foretage arbejdet, til en pris på ca. 360.000,00 kr. inklusiv moms.
Udskiftning af taget starter i uge 43.

Billeder fra Generalforsamlingen 2021

Hits: 475

Scroll to top
Skip to content